CoE RAISE

Projekta “Mākslīgājā intelektā un simulācijās balstīta inženier-superskaitļošana” (CoE RAISE) uzdevums ir izveidot ekselences centru Eiropā, kas ar mākslīgā intelekta (MI) un simulācijās balstītu inženier-superskaitļošanu dos iespēju MI un augstas veiktspējas skaitļošanas (HPC) tehnoloģiju attīstībai Eiropā gan industriālajā, gan akadēmiskajā vidē un būs mākslīgā intelekta un HPC metožu virzītājspēks.

Viens no projekta mērķiem ir izstrādāt MI risinājumus, kas spēs darboties uz dažādas jaudas un konfigurācijas skaitļošanas sistēmām, sākot no mazām sistēmām universitātēs līdz lielām Eiropas līmeņa sistēmām un pat nākotnes eksa mērogam. Projekta pētniekiem būs arī iespēja izmēģināt savus izstrādātos kodus uz kvantu skaitļošanas sistēmas prototipa. Arī RTU projektā nodrošinās piekļuvi savai HPC sistēmai un sniegs HPC atbalstu MI risinājumu izstrādei.

Koordinators: Forschungszentrum Jülich GmbH
Projekta partneru skaits: 11
Finansētājs: ES H2020
Kopējais finansējums: 5M €
Īstenošanas periods: 01.01.2021.-30.06.2024.
Latviju projektā pārstāv RTU

RTU loma projektā

RTU loma projektā ir nodrošināt tehniskos resursus un kompetenci MI programmatūras izstrādei un testēšanai, iesaistot RTU datorzinātiekus, kā arī koordinēt mācību platformas un kursu piedāvājuma izveidi.

Sadarbībā ar Barselonas superskaitļošanas centru (BSC) RTU pētīs mašīnmācīšanās pieejas vēja turbīnu modeļa izstrādei pielietojumam vēja parku simulācijās, lai uzlabotu elektroenerģijas ieguves efektivitāti. Šī lietišķā uzdevuma veikšanai tiks izmantotas projekta gaitā radītās skaitļošanas virzītās tehnoloģijas sarežģītu fizikālu problēmu risināšanai, projekta konsorcija partneriem apvienojot pieredzi un zināšanas eksa mēroga mākslīgā intelekta risinājumu izstrādei un ieviešanai.

RTU sadarbībā ar Eiropas Kodolpētniecības organizāciju (CERN) izstrādās inovatīvas metodes pašreiz modernizācijas procesā esošā Lielā hadronu paātrinātāja (High Luminosity LHC) (HL-LHC), kuru plānots iedarbināt 2027. gadā, datu apstrādei. Tradicionālie elementārdaļiņu sadursmju detektēšanas algoritmi tiks aizstāti ar mākslīgā intelekta metodēm. Projekta ietvaros izstrādātie algoritmi tiks integrēti un testēti esošos CERN programmatūras risinājumos, lai novērtētu to iespējas un priekšrocības reālos darba apstākļos, apstrādājot ļoti lielu datu apjomu. Darba gaitā ir plānots izvērtēt dažāda veida moderno HPC arhitektūras risinājumu piemērotību veicamajiem uzdevumiem, ieskaitot grafiskos procesorus (GPU) un lauka programmējamās ventiļu matricas (FPGA).

Projekta CoE RAISE mērķi

  1. Radīt inovatīvas mākslīgā intelekta (MI) metodes dažādas jaudas un konfigurācijas heterogēnām HPC sistēmām, kas var tikt mērogotas uz eksa līmeni. Vispārināt izveidotos reprezentatīvos simulāciju kodus un datos balstītas darbplūsmas vispārējam pielietojumam. 
  2. Nodrošināt zināšanu un tehnoloģiju pārnesi industrijai, maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU), kā arī akadēmiskajai videi, bet attiecībā uz MI un HPC – mazāk attīstītām valstīm un skaitļošanas centriem. Nodrošināt atbilstošus mācību pasākumus un tehnisko atbalstu,  kā arī  piemērotu programmatūras kodu un darbplūsmas izpildei  heterogēnās/modulāras skaitļošanas sistēmās ar virzību uz eksa mērogu. 
  3.  Izveidot Eiropas kontaktpunktu tīklu, lai nodrošinātu infrastruktūras un zināšanu pieejamību, konsultācijas un citus pakalpojumus industrijai, MVU un akadēmisko lietotāju kopienām ar zemāku kompetenci MI un HPC jomā. 
  4. Izstrādāt biznesa plānu, lai nodrošinātu ekselences centra ilgtspēju, finansiālo neatkarību un nepārtrauktu pakalpojumu paplašināšanu pēc projekta beigām. 
  5. Uzturēt kontaktus ar esošajiem Eiropas projektiem, lai izmantotu sinerģiju, izvairītos no projektu pārklāšanās, kā arī apmainītos ar zināšanām. 

Īsumā par projektu

Projekta partneri